Wednesday, 30/11/2022 - 08:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quy Kỳ

Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG THCS QUY KỲ

 

 

Số: 36 /KH-THCS

CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

      Quy Kỳ, ngày 09 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ Công văn số 479/PGDĐT-GDTHCS ngày 06/9/2021 của Phòng GDĐT,  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2021 - 2022;

          Chuyên môn Trường THCS Quy Kỳ xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2021-2022 với những nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  • Đánh giá việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh một cách chính xác, công bằng.
  • Rút ra những kinh nghiệm trong quá trình quản lý, tổ chức, chỉ đạo dạy học; thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học tiếp theo.

2. Yêu cầu

  • Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình đã giảm tải của môn học theo tinh thần chỉ đạo của Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
  • Xây dựng kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo việc biên soạn đề, sao in đề và tổ chức kiểm tra nghiêm túc theo đúng các yêu cầu của chương trình, đảm bảo tính an toàn, chính xác.
  • Việc đánh giá, tổng hợp và báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh sau khi kiểm tra phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và đúng thời gian quy định.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA

  1. Nội dung kiểm tra

- Chương trình kiểm tra đến hết tuần 32

- Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung đã tinh giản và những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

2. Hình thức kiểm tra: có 02 phương án

2.1 Kiểm tra trực tiếp ( Nếu HS đi học trực tiếp)

2.2 Kiểm tra trực tuyến ( Nếu HS học Online)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra

- Phổ biến kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra đến giáo viên, phụ huynh và HS.

- Thành lập Hội đồng kiểm tra; Ban ra đề và sao in đề kiểm tra các bộ môn; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

2. Ban ra đề và sao in đề kiểm tra

           + Biên soạn ma trận, ra đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm theo đúng quy định;

           + Sao in, đóng gói và niêm phong đề đảm bảo bí mật tuyệt đối về nội dung đề, hướng dẫn chấm và các công việc của hội đồng;

 + Ban ra đề kiểm tra và sao in làm việc theo nguyên tắc: trực tiếp, bí mật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và các vấn đề liên quan đến đề kiểm tra cuối học kỳ I.

+ GV được phân công ra đề kiểm tra gửi đề về TTCM duyệt, sau khi duyệt TTCM gửi đề về cho Chuyên môn nhà trường ngày 20/4/2022 qua địa chỉ Email:  khanhtuan178@gmail.com.

3. Hình thức câu hỏi kiểm tra

a) Đối với các môn đánh giá bằng điểm số:

- Đề kiểm tra cần phối hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận theo tỉ lệ phù hợp với yêu cầu của môn học đã được tập huấn, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình GDPT.

- Thời gian làm bài kiểm tra 45 phút đối với các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD, Tin học, Công nghệ.

- Thời gian làm bài kiểm tra 90 phút:  Môn. Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lí, KHTN, Tiếng Anh ( lớp 6).

- Thời gian làm bài kiểm tra 90 phút:  Môn Ngữ văn, Toán ( lớp 7,8,9)

Ghi chú:

+ Môn Công nghệ lớp 9 kiểm tra thực hành ( GV chủ động tổ chức cho HS kiểm tra theo TKB)

b) Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét:

Đánh giá bằng nhận xét, bài thực hành, dự án học tập, phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông trước khi thực hiện.

4. LỊCH KIỂM TRA

4.1. Đối với các môn đánh giá bằng điểm số

TT

Thứ, gày, tháng, năm

Tiết

Môn kiểm tra

Lớp

Thời gian làm bài

1

Thứ 2 25/4/2022

1,2

Toán

6,7,8,9

90 phút

3

T. Anh

7,8,9

45 phút

3,4

T. Anh

6

90 phút

4

Sinh học

7,8,9

45 phút

2

Thứ 3 26/4/2022

1, 2

Ngữ văn

6,7,8,9

90 phút

3

Địa

7,8,9

45 phút

3,4

LS-ĐL

6

90 phút

4

7,8,9

45 phút

3

Thứ 4 27/4/2022

1

C. Nghệ

6,7,8,9

45 phút

2

GDCD

6,7,8,9

45 phút

3

Sử

7,8,9

45 phút

3,4

KHTN

6

90 phút

4

Hóa

8, 9

45 phút

 

4.2. Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Thể dục, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nghệ thuật, HĐTNHN, GD địa phương giáo viên chủ động cho kiểm tra và hoàn thành trong tuần 31(Từ ngày 19-23/4/2022, kiểm tra theo TKB). Báo cáo lịch kiểm tra các lớp cho TTCM  thứ hai ngày 18/4/2022.

5. TỔ CHỨC KIỂM TRA, CHẤM BÀI, NHẬP ĐIỂM.

 Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan và công bằng, thực hiện công tác tổ chức coi, chấm an toàn, nghiêm túc.

5.1. Tổ chức kiểm tra trực tiếp

* Khối 9.

- Sắp xếp phòng kiểm tra với học sinh lớp 9, có số báo danh với số lượng là 24 học sinh/phòng cách thức như sau:

+ Lập danh sách học sinh theo thứ tự a, b, c… của tên học sinh.

+ Số báo danh của học sinh được đánh từ  001 đến hết số học sinh.

+ Thực hiện theo lịch kiểm tra của Nhà trường.

- Địa điểm phòng kiểm tra.

+ Phòng số 01: Tại phòng học lớp 9. Từ SBD số 001 đến 017.

+ Phòng số 02: Tại phòng nghe nhìn. Từ SBD số 018 đến 033.

* Khối 6,7,8.

- Tổ chức kiểm tra theo lớp học, không tách phòng kiểm tra

5.2. Tổ chức kiểm tra trực tuyến

- Giáo viên coi kiểm tra theo danh sách phân công của Ban coi kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra theo lịch của Nhà trường

- Học sinh vào google meet theo đường link của các lớp đúng giờ theo lịch kiểm tra của trường làm bài kiểm tra dưới sự giám sát của giáo viên coi kiểm tra.

- Yêu cầu học sinh mở camera, ngồi đúng tư thế khi làm bài; Giáo viên coi kiểm tra báo cáo BGH những học sinh không tham gia kiểm tra ngay sau khi kết thúc thời gian kiểm tra của từng môn học.

- Khi giáo viên coi kiểm tra thông báo hết giờ học sinh sẽ chụp ảnh bài kiểm tra gửi qua mail hoặc Zalo cá nhân cho GV bộ môn. Tất cả bài kiểm tra môn kiểm tra được học sinh gửi tới giáo viên giảng dạy chậm nhất 5 phút sau khi kết thúc thời gian kiểm tra. ( Nếu HS gửi bài chậm sau 5 phút thì GV bộ môn sẽ trừ điểm theo quy định)

- Bài KT được chụp phải rõ ràng, đầy đủ tất cả các trang mà học sinh đã làm.

5.3. Tổ chức chấm bài, nhập điểm:

- Giáo viên nhận bài kiểm tra và hướng dẫn chấm từ thư ký ngay sau buổi kiểm tra kết thúc để kịp thời chấm. Sau khi chấm xong bài kiểm tra, GV nhập điểm lên phần mềm Smas, nộp lại bài kiểm tra về cho tổ trưởng chuyên môn để lưu theo quy định ( Nộp chậm nhất sau 02 ngày so với ngày kiểm tra của môn đó).

          VI. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH

- Thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

- Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông.

V.  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 

- Kết quả kiểm tra đánh giá học sinh phải được cập nhật lên phần mềm SMAS ngày 29/4/2022 để tổng hợp báo cáo Phòng GDĐT.

                      - GV báo cáo kết quả chất lượng giảng dạy từng môn học theo mẫu của nhà trường từ đầu năm mà GV đã đăng ký về chuyên môn nhà trường vào ngày 03/5/2022  qua địa chỉ Emailkhanhtuan178@gmail.com

             - GV chủ nhiệm các lớp gửi kết quả 2 mặt giáo dục cho phụ huynh học sinh ngày 15/5/2022 ( Lớp 9 gửi ngày 10/5/2022)

Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối kì II năm học 2021-2022 của của trường THCS Quy Kỳ, đề nghị CBGVNV thực hiện nghiêm túc. Nếu có vướng mắc cần thông tin kịp thời về BGH để được hướng dẫn, chỉ đạo và giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng ( Báo cáo);

- Tổ CM ( thực hện);

- Website Trường;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

 

 

Ma Khánh Tuấn

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 110
Tháng 11 : 2.388
Năm 2022 : 13.382