Friday, 12/08/2022 - 22:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quy Kỳ

Quyết định số 87 /QĐ-PGD&ĐT Về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên đi coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9

UBND HUYỆN ĐỊNH HOÁ

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Số:87/QĐ-PGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 


Định Hoá, ngày27tháng3năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên đi coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh  lớp 9 tại Hội đồng coi thi Phòng GD&ĐT Võ Nhai, Phòng GD&ĐT Phú Bình

 Năm học 2016 - 2017

 

 TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT  HUYỆN ĐỊNH HOÁ

 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Định Hoá về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục & Đào tạo Định Hoá;

  Căn cứ Công văn số 55/SGD&ĐT ngày 10/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9,10,11 năm học 2016 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ- SGD&ĐT ngày 20/03/2017 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên  về việc thành lập các Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi các môn lớp 9, 10,11 năm học 2016 - 2017;

Xét năng lực cán bộ, giáo viên và đề nghị của tổ chuyên môn THCS phòng GD&ĐT,

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Cử  Đoàn cán bộ, giáo viên đi coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2016 - 2017  tại  Hội đồng coi thi Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai, Hội đồng coi thi Phòng GD&ĐT Phú Bình  gồm các ông, bà (có tên trong danh sách đính kèm).

          Điều 2. Đoàn cán bộ, giáo viên đi coi  thi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng coi thi, và Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

          Kinh phí: Chi theo chế độ hiện hành.

          Điều 3. Các bộ phận Kế toán - Tài vụ, Chuyên môn THCS, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận :

 - Như điều 3 ( thực hiện );

- Phòng GD&ĐT Võ Nhai;

- Phòng GD&ĐT Phú Bình;

- Lưu VT – CM THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 

( Đã ký)

 

 

Thái Văn Cương

                                          

DANH SÁCH  ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐI COI THI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH  TẠI HỘI ĐỒNG

 COI THI PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH NĂM HỌC 2016 - 2017

( Đính kèm Quyết định số:87  /QĐ-PGD&ĐT  ngày 27    tháng 03   năm 2017 của Trưởng phòng GD&ĐT Định Hóa)

 

1

Ông Hoàng Đức Trường

CV phòng GD&ĐT

Trưởng đoàn

2

Ông Đoàn Thanh An

GVToán Tin THCS Phú Tiến

Ủy viên

3

Ông Ma Công Tùng

PHT THCS Tân Thịnh

Ủy viên

4

Ông Trần Trung Kiên

GV Lịch sử THCS Trung Lương

Ủy viên

5

Ông Phạm Văn Viên

GV Sinh Địa THCS Chợ Chu

Ủy viên

6

Bà Hà Thị Nhung

GV Tiếng Anh THCS Quy Kỳ

Ủy viên

7

Ồng Trần Văn Nam

PHT THCS Thanh Định

Ủy viên

8

Ông Lý Văn Tuân

GV Văn THCS Bảo Cường

Ủy viên

9

Ông Hoàng Thanh Nhân

GV THCS Hoàng Ngân

Ủy viên

10

Bà Vũ Thị Quế

GV THCS Phúc Chu

Ủy viên

11

Bà Nguyễn Thị Ngoan

PHT THCS Lam Vỹ

Ủy viên

12

Bà Lâm Thị Hồng Hạnh

GV Tiếng Anh THCS Trung Hội

Ủy viên

 

Ấn định danh sách gồm 12  người.

- Thời gian làm việc: Từ 14h ngày 04/4/2017 đến hết ngày 05/04/2017.

- Địa điểm: Trường THCS TTr Hương Sơn – Phú Bình - Thái Nguyên.

         

DANH SÁCH  ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐI COI THI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH  TẠI HỘI ĐỒNG

 COI THI PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

 


1

Ông Nguyễn Văn Lợi

Phó Trưởng phòng GD&ĐT

Trưởng đoàn

2

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

CB Phòng GD&ĐT

Ủy viên

3

Bà Phạm Tường Vi

PHT THCS Kim Phượng

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Đức Tài

PHT THCS Bộc Nhiêu

Ủy viên

5

Ông Hoàng Tiến

HT THCS Phượng Tiến

Ủy viên

6

Ông Bùi Ngọc Vĩnh

GV THCS Sơn Phú

Ủy viên

7

Ông Tống Thế Dũng

GV THCS Kim Sơn

Ủy viên

 

Ấn định danh sách gồm 7 người.

 

- Thời gian làm việc: Từ 14h ngày 04/4/2017 đến hết ngày 05/04/2017.

                                    - Địa điểm : Trường THCS TT Đình Cả - Võ Nhai  – Thái Nguyên.

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 57
Tháng 08 : 185
Năm 2022 : 4.668