Friday, 12/08/2022 - 21:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quy Kỳ

Kế hoạch hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2013

Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Tỉnh ủy Thái Nguyên : Đề án “ Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”.

ĐẢNG ỦY XÃ QUY KỲ                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CHI BỘ THCS   

               *                 

       Số:  02-KH/CB                                    Quy Kỳ, ngày 25  tháng 3 năm 2013           

                                             

 

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

–––––––––––––––––––––––––––––

 

          Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Tỉnh ủy Thái Nguyên : Đề án “ Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”.

            Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/HU ngày 28/02/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy Định Hóa, Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 12/3/2012 của Đảng ủy xã Quy Kỳ : Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.

          Chi bộ trường THCS Quy Kỳ xây dựng Kế hoạch thực hiện tại chi bộ như sau :

I. Mục đích yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( Khóa XI ) và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Tỉnh ủy Thái Nguyên.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào thực hiện theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa " Suốt đời phấn đấu cần, kiêm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân ; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

- Đẩy mạnh việc đưa các nội dung của cuộc vận động năm 2013 vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung Ương 4 của Ban chấp hành Trung Ương về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” để mỗi cán bộ đảng viên trong nhà trường có kế hoạch đăng ký và thực hiện việc Làm theo đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường và phụ huynh biết và thực hiện.

- Làm cho toàn đảng viên trong chi bộ, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo ra nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh, nhất là phần  « Làm theo » năm 2013.

- Đảng viên trong chi bộ và cán bộ lãnh đạo trong nhà trường Học tập, Làm theo để làm gương cho giáo viên và học sinh trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục trong nhà trường cũng như thực hiện vai trò chức trách của mình trong công việc.

II. Nội dung, thời gian tổ chức

1. Quán triệt, học tập, thực hiện chuyên đề năm 2013 :

Chuyên đề học tập, thực hiện năm 2013 là : " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, cán bộ, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp", triển khai trong sinh hoạt chi bộ, các kỳ họp hội đồng sư phạm, đoàn thể năm 2013 và tuyên truyền trong nhà trường, nhân dân.

 2. Thời gian học tập các nội dung:

        Chi bộ tổ chức cho toàn bộ đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề đầy đủ theo kế hoạch của Đảng Ủy xã Quy Kỳ. Trong sinh hoạt chi bộ, kỳ họp cơ quan tháng đầu từng quí Chi Ủy giành thời gian để quán triệt, thảo luận từng Nội dung theo Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 12/3/2013 của Đảng ủy xã Quy Kỳ . Cụ thể :

* Quí I/2013:

Học tập thảo luận, đề ra những việc phấn đấu làm theo lời dạy của Bác Hồ khi ngời về thăm Thái Nguyên

Cụ thể: Tổ chức cho 100% đảng viên, CBVC học tập, thấm nhuần qua viết bài thu hoạch ( không đánh máy) theo đề cương học tập, tuyên truyền của tỉnh ủy, huyện ủy. Từ đó đề ra hướng phấn đấu làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức Nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đơn vị, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

* Quí II/2013;

Học tập thảo luận, đề ra những việc phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Qui định những điều đảng viên không được làm,

Cụ thể: Thảo luận đề ra hướng phấn đấu làm theo qua việc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, không vi phạm đạo đức nhà giáo đạo đức nghề nghiệp, những điều đảng viên, cán bộ viên chức không được làm.

          * Quí III/2013: 

Học tập thảo luận, đề ra những việc phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở năm 2013 và Nghị quyết TW4 ( Khóa XI).

Cụ thể: Thể chế cụ thể những việc phấn đấu làm theo qua tự đánh giá việc thực hiện qui chế dân chủ tại đơn vị trong năm học 2012-2013, có trách nhiệm trong xây dựng các qui định thực hiện nhiệm vụ HKI năm học 2013- 2014, để tiếp tục thực hiện tốt qui chế dân chủ, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TƯ4 trong toàn đơn vị.

* Quí IV/2013:

Học tập thảo luận, đề ra những việc phấn đấu làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Quy định về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộVC, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cụ thể: cụ thể việc làm theo trong các nội dung thi đua của từng các nhân trong năm học 2013-2014, kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, CBVC qua kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2013.

3. Hình thức tổ chức thực hiện

 

+ Từng đảng viên xây dựng bản đăng kí làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần nêu đầy đủ các giải pháp thực hiện phù hợp với công việc, nhiệm vụ, chức trách, có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao.

+ Chi bộ đăng ký thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

+ Việc thực hiện Làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể chế cụ thể gắn với từng nội dung, tiêu chí thi đua của đơn vị, của cá nhân, đồng thời tổ chức cho Hội đồng sư phạm nhà trường nghe nói chuyện và liên hệ nội dung chuyên đề trong những ngày Lễ, Hội. Có sơ kết, tổng kết cùng với việc sơ kết, tổng kết thi đua năm học.

2. Công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá:

 Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, Chi ủy phải chuẩn bị nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cụ thể:

- Phát hiện, trao đổi, học gương người tốt, viêc tốt; nêu gương tốt của cán bộ chủ chốt; tổng hợp ý kiến, dư luận phê bình CBĐV để cảnh  báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa; về kinh nghiệm làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

- Xây dựng hộp thư góp ý, thông qua đối thoại , lấy phiếu xin ý kiến … để tổng hợp ý kiến, dư luận giáo viên, nhân dân góp ý, phê bình CBĐV

- Trong kiểm điểm đánh giá chi bộ, đánh giá phân loại đảng viên hàng năm, chi bộ tổ chức lấy phiếu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú và quần chúng tại đơn vị.

Chi ủy lựa chọn một số vấn đề trong tư tưởng, đạo đức để chi bộ bàn biện pháp phấn đấu khắc phục tạo chuyển biến, đẩy lùi sự suy thoái, tiến tới giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn nhất.Coi đây là trọng tâm công tác của năm 2013. Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của nhà trường:

- Xác định những nội dung cơ bản cần tập trung thực hiện. Xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện.

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua  trong đơn vị. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chọn lựa các hoạt động  GD có hiệu quả trong từng quí để triển khai nhân rộng đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mới theo nội dung chuyên đề đã học tập và  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

III. Tổ chức thực hiện

- Chi ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch này.

- Ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức phổ biến kế hoạch đến các thành viên trong tổ chức mình để biết và thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên đây là kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 của chi bộ THCS Quy Kỳ.

 

 

Nơi nhận:                                                                                               T/M CHI BỘ

- Đảng ủy xã Quy Kỳ (BC);                                                                                            BÍ THƯ

- BGH nhà trường;

- Công Đoàn;

- Đoàn TN;

- Lưu CB.

                                                                                                                 Hà Thị Son

     

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 57
Tháng 08 : 185
Năm 2022 : 4.668